Search
Close this search box.

Wettelijke bepalingen

Wij verzoeken u de gebruiksvoorwaarden van deze website zorgvuldig te lezen voordat u de site gebruikt. Door in te loggen op de site, accepteert u deze modaliteiten onvoorwaardelijk.

Uitgever van de site

CAUPAMAT
27 avenue Ampère
91320 Wissous
France
01 47 90 91 92
www.caupamat.fr
CAUPAMAT is een SAS met kapitaal van €169.957,87
Nanterre B 320 660 350 – Siret-nummer (bedrijfsregistratienummer): 32066035000044
– APE-code (bedrijfsactiviteitencode): 7739Z

Gebruiksvoorwaarden

De website www.caupamat.fr wordt geëxploiteerd conform de Franse wetgeving. Het gebruik van de site wordt beheerst door de algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te accepteren. Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door CAUPAMAT.

CAUPAMAT kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van de site.

Redactieverantwoordelijke

Anne-Sophie Vivier, Responsable Marketing et Développement Business
27 avenue Ampère
91320 Wissous
France
01 64 46 94 80
webmaster@caupamat.fr

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt. Er kunnen zich echter onjuistheden, omissies of hiaten voordoen. Als u een hiaat, fout of disfunctionering constateert, verzoeken wij u dit te melden via een e-mail waarin u het probleem zo goed mogelijk omschrijft (pagina, actie die het probleem triggert, type computer en browser, etc.).

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Derhalve kan CAUAPMAT niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden.

De foto’s zijn niet contractueel bindend.

CAUPAMAT is niet aansprakelijk voor hyperlinks op deze site die doorgeleiden naar andere bronnen op internet.

Recht op toegang

Internetgebruikers hebben recht op toegang, correctie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben en die zijn verstrekt via het e-mail contactformulier. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar CAUPAMAT –114/134 avenue Laurent Cely – 92230 Gennevilliers of een e-mail naar het volgende e-mailadres: webmaster@caupamat.fr

De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden, behalve voor de correcte uitvoering van prestaties die de internetgebruiker heeft besteld.

Beheer van persoonsgegevens en de AVG

De eigenaar van de site verzamelt alleen persoonsgegevens van de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden op de site www.caupamat.fr. De gebruiker verstrekt deze gegevens met kennis van zaken, met name als hij deze zelf invoert op het contactformulier, als hij een prijsopgave aanvraagt, een open sollicitatie stuurt of reageert op een vacature. De gebruiker van de site www.caupamat.fr wordt geïnformeerd over de eventuele verplichting om deze gegevens te verstrekken.

Conform de geldende teksten en in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft elke gebruiker recht op toegang, correctie, verwijdering en verzet tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: webmaster@caupamat.fr of een schriftelijk ondertekend verzoek naar het volgende adres: CAUPAMAT –114/134 avenue Laurent Cely – 92230 Gennevilliers, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het bewijs, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord kan worden gestuurd.

Er worden zonder zijn medeweten geen persoonsgegevens van de gebruiker van de site www.caupamat.fr gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enigerlei medium aan derden.

Alleen in geval van overname van de site www.caupamat.fr door een nieuwe eigenaar mogen deze gegevens worden overgedragen aan een eventuele overnemer die op zijn beurt gebonden is aan dezelfde verplichting inzake bewaring en wijziging van de gegevens jegens de gebruiker van de site www.caupamat.fr.

Toepasselijke wet- en regelgeving

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de volgende wetten en teksten:

 • Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.
 • Artikel L. 226-13 van het Wetboek van strafrecht en de Europese verordening van 24 oktober 1995
 • Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 14 april 2016 (nr. 2016/679).
 • Privacy

  Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden in geen geval doorgegeven aan derden behalve voor de correcte uitvoering van de prestatie.

  Declaratie bij de CNIL

  Conform de wet van 25 mei 2018 inzake de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en gezien het feit dat deze site geen persoonsgegevens opslaat en geen gegevens verwerkt, is het verkrijgen van een CNIL declaratienummer niet gerechtvaardigd.

  Intellectueel eigendom

  De volledige inhoud van deze site, inclusief en zonder beperkingen de grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluid, logo’s, gifs en iconen evenals de lay-out daarvan zijn het exclusieve eigendom van de onderneming CAUPAMAT met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die aan andere partnerondernemingen of auteurs toebehoren.

  Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAUPAMAT. Deze representatie of reproductie via ongeacht welk procedé vormt strafbare namaak in de zin van de artikelen L.3335-2 en volgende van de Wet intellectueel eigendom. Niet-naleving van dit verbod houdt namaak in waarvoor de dader burgerrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud u gerechtelijk vervolgen.

  CAUPAMAT is tevens en op dezelfde wijze eigenaar van de “rechten van producenten van databanken” zoals bedoeld in Boek III, Titel IV, van de Wet intellectueel eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998), inzake auteursrechten en databanken.

  De gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink plaatsen die naar deze site leidt, maar deze link mag alleen naar de startpagina leiden die toegankelijk is via de volgende URL: www.caupamat.fr, op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster wordt geopend. Links naar subpagina’s (“dieplinken”) zijn verboden, evenals het openen van deze website in een frame (“framing”), behalve met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CAUPAMAT.

  Verzoeken om toestemming of informatie kunt u per e-mail sturen naar: webmaster@caupamat.fr. Er gelden specifieke voorwaarden voor de pers.

  Sommige afbeeldingen op de site zijn afkomstig van externe bronnen waarvoor wij de rechten hebben verkregen of waarvoor de gebruiksrechten vrij toegankelijk zijn. Sommige afbeeldingen en foto’s zijn verkregen van Adobe Stock.

  Credits

  Voor deze site hebben wij een beroep gedaan op de specifieke vaardigheden van onder andere externe dienstverlener, namelijk:
  Webdesign, creatie en technische uitvoering: agence digitaleMentalworks
  Inhoud: CAUPAMAT
  Foto’s: CAUPAMAT, Adobe Stock

  Host

  OVH
  SAS met kapitaal van € 10.069.020
  Handelsregister Lille Métropole 424 761 419 00045
  APE-code (bedrijfsactiviteitencode) 2620Z
  Btw-nr.: FR 22 424 761 419
  Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

  Dienstverleningsvoorwaarden

  Deze site wordt aangeboden in HTML5 en CSS3 voor meer gebruikscomfort en een aangename grafische weergave, wij raden u aan een recente versie (minder dan 2 jaar) van standaard browsers te gebruiken (Chrome, Safari, Firefox…).

  Informatie en uitsluiting

  CAUPAMAT stelt alles in het werk om betrouwbare en bijgewerkte informatie te verstrekken op haar website. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker moet dus bij CAUPAMAT controleren of de informatie juist is en eventuele wijzigingen van de site die hij nodig acht, melden. CAUPAMAT is in geen geval aansprakelijk voor het feitelijke gebruik van deze informatie en alle direct of indirecte schade die daaruit voort kan vloeien.

  Cookies

  Deze site gebruikt cookies voor statistische en weergavedoeleinden. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie op te slaan. Bepaalde delen van deze site functioneren enkel als u cookies accepteert.

  Hypertekst links

  De CAUPAMAT website biedt links aan naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet.

  CAUPAMAT heeft geen enkele controle over deze sites die een link met zijn websites hebben. CAUPAMAT Is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van en geeft geen garanties voor degelijke externe sites en bronnen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard die voortvloeit uit de inhoud van deze externe websites en bronnen, met name de informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden of enige gebruik van deze elementen. De risico’s in verband met het gebruik daarvan komen volledig voor rekening van de internetgebruiker die de geldende gebruiksvoorwaarden moet naleven.

  De gebruikers, abonnees en bezoekers van de CAUPAMAT website kunnen geen hyperlinks naar deze site installeren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CAUPAMAT.

  In geval een gebruiker of bezoeker een hyperlinks wil plaatsen naar de CAUPAMAT website, moet hij via de site een e-mail sturen betreffende zijn verzoek tot plaatsing van een hyperlink. CAUPAMAT behoudt zich het recht voor een hyperlink te accepteren of weigeren zonder opgaaf van redenen.

  Doorleiding naar sites van derden

  Doorleiding via een link naar een externe website ter aanvulling van de informatie op de inhoud van de gepubliceerde pagina’s betekent in geen geval dat CAUPAMAT enige verantwoordelijkheid erkent of accepteert betreffende de inhoud of het gebruik van de betreffende site.

  Gebruiksvoorzorgsmaatregelen

  Het is derhalve aan u om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om er zeker van te zijn dat de informatie die u wilt gebruiken geen fouten bevat of schadelijke elementen zoals virussen, paarden van Troje, etc.

  Aansprakelijkheid

  De klant krijgt geen andere garanties en moet zijn behoeften derhalve duidelijk formuleren en te zorgen dat hij over de nodige kennis en informatie beschikt. Als de informatie die door CAUPAMAT wordt verstrekt niet juist lijkt te zijn, is het aan de klant de nodige controles uit te voeren inzake coherentie of waarschijnlijkheid van de gevonden resultaten. CAUPAMAT is in geen geval aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of voor de afwezigheid van inhoudt in haar producten, inclusief op haar website.

  Geschillen

  Deze algemene voorwaarden worden beheert door Frans recht en alle bezwaren en geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering daarvan vallen onder de uitsluitende competentie van de rechtbanken in de jurisdictie van de maatschappelijke zetel van CAUPAMAT. De referentietaal voor beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

  Contact

  CAUPAMAT ontvangt graag al uw opmerkingen en suggesties. U kunt ons schrijven in het Frans per e-mail naar:webmaster@caupamat.fr.

  Zeer snel antwoord

  • Vraag gratis een prijsopgave door het formulier in te vullen. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk. U kunt ons eveneens telefonisch of per e-mail contacteren via het agentschap dat zich het dichtst bij u in de buurt bevindt.
  • Conform de wet Informatica en vrijheden van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang en correctie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ons bedrijf ontvangt als enige de gegevens die u verstrekt.